วางแผนเข้ารับบริการ

• เพื่อช่วยลูกค้าในการคำนวนและวางแผนค่าใช้จ่าย ล่วงหน้า
• เพื่อช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ในวงกว้างที่ควบคุมไม่ได้และไม่คาดคิด
• ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดจากการ เบรคดาวน์ เพื่อลดอัตตราการเสียกลางทาง ( ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดเหตุกาณ์ ข้างต้น เช่น ค่ารถยก รถสไลด์ออน )
• เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ขั้นตอนการวางแผนเข้ารับบริการ

การบำรุงรักษา

ประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมีอะไรบ้าง?

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบ่งออกเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลา, การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปริมาณการใช้งานหรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน

• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
• เปลี่ยนกรองดักน้ำ
• อัดจารบี

• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
• เปลี่ยนกรองดักน้ำ
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และไส้กรอง
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
• เปลี่ยนกรองแอร์ดรายเออร์
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพาเวแร์และไส้กรอง
• เปลี่ยนกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ
• เปลี่ยนกรองอากาศลูกนอก (ทุก 1 ปี)
• เปลี่ยนกรองระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ทุก 1 ปี)
• อัดจารบี

• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
• เปลี่ยนกรองดักน้ำ
• อัดจารบี

• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
• เปลี่ยนกรองดักน้ำ
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และไส้กรอง
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
• เปลี่ยนกรองแอร์ดรายเออร์
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพาเวแร์และไส้กรอง
• ปรับตั้งวาล์วและชุดหัวฉีด (ครั้งที่ 2 ทุก 400,000 กิโลฯ)
• เปลี่ยนกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ
• เปลี่ยนกรองอากาศลูกนอก (ทุก 1 ปี)
• เปลี่ยนกรองระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ทุก 1 ปี)
• อัดจารบี